Vardagsekonomi

Lönegapet mellan kvinnor och män i Sverige

Lönegapet mellan könen är ett omdiskuterat ämne och fortsätter vara en utmaning trots framsteg. År 2022 visade statistik att kvinnors löner i genomsnitt uppgick till 90,1 procent av männens, vilket innebär att det ojusterade lönegapet mellan könen fortfarande är på 9,9 procent. Men när man tar hänsyn till faktorer som ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar lönegapet betydligt till 4,7 procent. Det är dock värt att notera att det ojusterade lönegapet förblev oförändrat från föregående år, medan det standardvägda lönegapet ökade sedan 2021.

Lönegap

Lönegap - Ojusterat vs. Justerat: Vad är skillnaden?

För att förstå lönegapet mellan kvinnor och män bättre är det viktigt att skilja mellan de två huvudsakliga mätningarna: ojusterat och justerat lönegap. Det ojusterade lönegapet är den skillnad i lön som vi ser i genomsnitt mellan kvinnor och män utan att ta hänsyn till andra faktorer. År 2022 var detta gap 9,9 procent, vilket betyder att kvinnor i genomsnitt tjänade 9,9 procent mindre än män.

Lönegap - Faktorer som påverkar

För att komma närmare sanningen om lönegapet är det nödvändigt att granska de faktorer som spelar in. Ålder, utbildning, yrkesval, sektor och arbetstid är alla variabler som påverkar löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Genom att justera för dessa faktorer kan vi minska lönegapet till 4,7 procent, vilket ger en mer nyanserad bild av situationen.

Utmaningen att minska lönegapet

Även om det standardvägda lönegapet minskar, är det fortfarande en utmaning att minska lönegapet mellan kvinnor och män ytterligare. Många experter och organisationer arbetar aktivt för att främja jämställdhet på arbetsplatsen och minska diskrimineringen baserad på kön. Att öka medvetenheten om dessa frågor och vidta åtgärder för att främja jämställdhet är avgörande steg i rätt riktning.

 

Läs mer här: www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Jamstalldhet/lonegap/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *